عیادت وزیر ورزش از بهزاد کتیرایی

وزیر ورزش و جوانان با حضور در بیمارستان از بهزاد کتیرایی عیادت کرد.