کمیته توتایما به انجمن ارتقا یافت

به گزارش روابط عمومی فدراسیون، مورخ ۱۳/۸/۱۳۹۷ طی مراسمی با حضور سرپرست فدراسیون، رئیس کمیته توتایما، اعضای هیات رئیسه و مربیان سبک مذکور، حکم ریاست آقای همدانیان بعنوان رئیس انجمن توتایما توسط سرپرست فدراسیون ابلاغ گردید.